MENU

     » Strona główna

     » Symbole narodowe

     » Symbole landów

     » Stolica

     » System polityczny

     » Parlament

     » Szkolnictwo

     » Podział admin.

     » Historia

     » Geografia

     » Ludność

     » Gospodarka

     » Galeria

     » Wykonanie witryny 


System szkolnictwa w Niemczech (Das Schulsystem)

System szkolnictwa w Niemczech tworzy dość skomplikowaną strukturę, co jest konsekwencją federacyjnego charakteru tego państwa. Kompetencje w dziedzinie oświaty podzielone są miedzy państwo (BUND) i Landy.
Konstytucja Niemiec gwarantuje każdemu krajowi związkowemu (LAND) znaczną niezależność (autonomię) w dziedzinie kultury
i edukacji. Każdy Land posiada własne Ministerstwo Oświaty (Kultusministerium). Władze oświatowe danego Landu odpowiadają, więc za politykę edukacyjną na swoim terenie, Bund czyli państwo (Związek) ponosi odpowiedzialność za tworzenie ustawowych ram prawnych oraz za szkolnictwo wyższe. Konsekwencją takiego podziału kompetencji są znaczne różnice
w programach nauczania i celach kształcenia w poszczególnych landach. Dlatego też uczeń zmieniający miejsce zamieszkania poza Land, w którym dotychczasowo mieszkał, musi się liczyć nie tylko ze zmianą podręczników, lecz także z całkowitą zmianą organizacji systemu kształcenia.


Obowiązek szkolny

W 1920r. wprowadzono w Niemczech powszechny obowiązek szkolny, który obejmuje dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat.


ETAPY KSZTAŁCENIAPrzedszkole (Kindergarten)

Uczęszczanie do przedszkola poprzedza szkolna edukację,
lecz nie jest obowiązkowe.


SZKOŁA PODSTAWOWA (Grundschule)

Jest pierwszym etapem szkolnej edukacji dziecka. Nauka w szkole podstawowej rozpoczyna się w wieku 6 lat i trwa 4 lata
(w niektórych Landach np. w Berlinie 6 lat).

Celem szkoły podstawowej jest nauka umiejętności czytania
i pisania oraz podstaw matematyki. Początkowo dzieci nie są oceniane za pomocą not, lecz w sposób opisowy (opinia).

Po 4 latach nauki drogi uczniów rozchodzą się, gdyż mają do wyboru 3 (a w niektórych landach 4) typy szkół na wyższym etapie kształcenia to:

   » Gimnazjum (das Gymnasium)
   » Szkoła główna (die Hauptschule)
   » Szkoła realna (die Realschule)
   » Szkoła ogólna (die Gesamtschule)


SZKOŁA GŁÓWNA (Die Hauptschule)

Trwa od 5 do 6 lat (klasy 5-9 lub 10).
Celem kształcenia jest przekazanie uczniowi ogólnych wiadomości
i umiejętności, które stanowić będą podstawę do dalszej nauki
w szkole zawodowej.
Po ukończeniu szkoły głównej uczeń otrzymuje tzw. Haupstchulabschluss, który stanowi podstawę przyjęcia do szkoły zawodowej (die BERUFSSCHULE) oraz podpisania umowy rozpoczynającej praktyczną naukę zawodu w rzemiośle, handlu
czy przemyśle. Szkoły zawodowe trwają 3 lata.


SZKOŁA REALNA (Die Realschule)

Nauka obejmuje z reguły 5-6 lat, a ukończenie szkoły realnej (Realschulabschluss) warunkuje podjęcie nauki zawodu i pracy
na średnim szczeblu w różnych dziedzinach gospodarki – handel, przemysł, służba publiczna, rzemiosło.


GIMNAZJUM (Das Gymnasium)

Gimnazjum trwa 9 lat (klasy 5-13).
Uczęszczają do niego uczniowie wykazujący się najlepszymi osiągnięciami. Do klasy 11 obowiązuje tzw. System kursowy.
Przed przystąpieniem do egzaminu maturalnego (Das ABITUR) każdy uczeń musi ukończyć ustaloną liczbę kursów na podstawie, których układany jest jego profil egzaminów końcowych. Każdy uczeń musi zdawać egzamin z j. niemieckiego, j. obcego i wybranego przedmiotu.
Świadectwo maturalne upoważnia do podjęcia studiów w szkole wyższej.


SZKOŁA GŁÓWNA (Die Gesamtschule)

Jest połączeniem wszystkich wymienionych już typów szkół,
nie występuje we wszystkich landach.
W zależności od zdolności i postępów ucznia, może on brać udział (tak jak w Gimnazjum) w kursach o mniejszych lub większych wymaganiach. Tutaj również uczeń może zdawać egzamin maturalny.
Podstawą szkolnictwa zawodowego w Niemczech jest tzw.
„system dualny” (das duale system), który łączy kształcenie praktyczne/zawodowe (w szkole zawodowej).
Uczniowie chodzą do szkoły zawodowej 3 lata (początkowo 3-4 dni w tygodniu później tylko 1 dzień) i przyuczani są do zawodu bezpośrednio na stanowisku pracy. Za praktykę zawodową uczeń otrzymuje wynagrodzenie.


Nauka w szkołach publicznych

jest bezpłatna. Religia jest moralnym przedmiotem obowiązkowym. Wykładowcami tego przedmiotu są reguły osoby świeckie.
W szkołach niemieckich obowiązuje sześciostopniowa skala ocen od 1 do 6, lecz w kolejnościach odwrotnej niż w Polsce.
Najlepsza oceną jest 1, najgorszą 6. Niemiecki system edukacyjny nie pozbawia ucznia możliwości kształcenia w szkołach o wyższym poziomie. Jeśli osiąga on dobre wyniki i chce uczyć się dalej może przejść do szkoły, które odpowiadają jego wymaganiom. 

Oficjalny język:
niemiecki

Stolica:
Berlin

Ustrój polityczny:
republika federalna

Prezydent federalny:
Horst Köhler

Kanclerz federalny:
Gerhard Schröder

Powierzchnia:
 - całkowita 357 021 km 2
 - % wód śródlądowych 2,18%

Granica:
 - całkowita lądowa 3 621 km
 - długość wybrzeża 2 389 km

Najwyższy szczyt:
Zugspitze w Alpach 2962 m

Najnizszy punkt:
Jezioro Freepsum - 2 m p.p.m.

Liczba ludności
 - ogółem 82 398 326
 - gęstość zaludnienia 230,8 km 2

Waluta:
Euro (EUR, €  )

Strefa czasowa:
          CET (UTC+1)
 - lato CET (UTC+2)

Hymn narodowy:
Das Lied der Deutschen

 

 

© 2005 All Rights Reserved