Group Dynamics and Social Skills in the Classroom

Erasmus silesia

W ostatnich dniach lipca siedmioro nauczycieli z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, pani Magdalena Czarnecka, pan Tomasz Figura, pani Jolanta Małysiak, pani Barbara Bartas, pani Sylwia Magiera-Wnętrzak, pani Katarzyna Zawadzka-Wilczyńska i pan Łukasz Ćwiertnia, uczestniczyło w szkoleniu w Irlandii w ramach projektu „Unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów” w programie Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej. Kurs „Group Dynamics and Social Skills in the Classroom” związany z metodami pracy z grupą, nastawiony był na zdobycie przez uczestników wiedzy na temat dynamiki pracy w grupie i umiejętności społecznych, jak również zdobycie narzędzi dla tworzenia atmosfery sprzyjającej nauce. Podczas kursu stosowane były metody aktywne: dyskusje, analizy, drama, socjodrama, uczenie kooperatywne, uczenie przez sztukę i doświadczenie. Umiejętności zdobyte przez nauczycieli z Dublinie zostaną w wykorzystane w pracy z uczniami, a nawiązane kontakty międzynarodowe z nauczycielami z Irlandii, Chorwacji, Rumunii, Grecji, Finlandii, Włoch, Portugalii i Węgier, dają szkole duże szanse na stworzenie nowych międzynarodowych projektów adresowanych do uczniów.

Zapraszamy na stronę internetową prezentującą kurs i jego rezultaty STRONA KURSU oraz do naszej GALERII .

Digital Literacy for the Collaborative Classroom

Erasmus silesia

W dniach 29 marca do 4 kwietnia nauczyciele z Zespołu Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, pani Magdalena Czarnecka i pan Tomasz Figura, uczestniczyli w szkoleniu w Dublinie w ramach programu Erasmus+. Kurs „Digital Literacy for the Collaborative Classroom” poświęcony był różnorodnym narzędziom technologii informacyjnej, które mogą zostać wykorzystane w szkole. Nauczyciele rozwinęli swoje umiejętności w posługiwaniu się Prezi, Weebly czy narzędziami Google+ dla edukacji, ale poznali też szereg nowych narzędzi – platformę Schoology, Audacity, Quizlet, Tagxedo, Monkey jam, Goanimate i wiele innych.

Zapraszamy na stronę internetową utworzoną w czasie kursu, prezentującą rezultaty pracy polskich nauczycieli: DIGIDUBLIN

Przygotowania do uczestnictwa w kursach

Erasmus silesia

Trwają przygotowania do wyjazdu nauczycieli na kurs do Dublina. Przygotowanie kulturowe obejmuje opracowanie prezentacji i stworzenie banku przydatnych stron internetowych. Od strony formalnej konieczne jest zgromadzenie i przygotowanie dokumentacji, wypełnienia niezbędnych formularzy nadesłanych przez organizatora kursu i zarejestrowanie się na stronie organizatora.

Projekt unowocześnienie metod nauczania przez wykorzystanie technologii informacyjnej, metod dynamizujących i rozwijających umiejętności społeczne uczniów w ramach programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany jest w Zespole Szkół „Silesia” od 01 lipca 2014 do 30 czerwca 2016 roku.

Zakończenie rekrutacji do projektu

Rekrutacja do projektu została zakończona. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane osobiście, drogą mailową i poprzez informację na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. Szczegółowe informacje zostaną udzielone uczestnikom projektu osobiście podczas pierwszego spotkania.

Rekrutacja do projektu

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w kursach prowadzonych w ramach projektu, będą przyjmowane od dnia 8 września 2014 roku do 30 września 2014r. Informacje do osób mogących się ubiegać o uczestnictwo w projekcie zostały przesłane poprzez dziennik elektroniczny, będą też dostępne w zakładce „rekrutacja” aktywnej do czasu zakończenia naboru. Formularze rekrutacyjne dostępne u koordynatorów projektu – pani Magdaleny Czarneckiej i pana Tomasza Figury.